РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД

Условия за ползване

1. Обща информация

1.1. BluPen  е търговска марка на Бизнес Акаунт Проект ООД, ЕИК: 201092719, гр. София 1799, ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 243, вх. 3. Когато в настоящите общи условия се споменава BluPen да се има предвид, че страна във всички отношения е Бизнес Акаунт Проект ООД.
1.2. Уеб адрес: www.BluPen.net  – адрес през който се осъществява достъп до системата на BluPen.
1.3. Телефон на потребителя 02 – 4 114 114 - обаждането се тарифира на цената на един градски разговор. Разговорите от мобилен телефон се таксуват съобразно плана на потребителя.
1.4. Е-mail за контакт - office@BluPen.net  – при възникнали въпроси и проблеми, както за осъществяване на контакт.
1.5. Потребител е всяко юридическо или физическо лице, което е регистрирано и използва  системата  BluPen, съобразно нейното предназначение. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия може да бъде само лице, което има валидно сключен договор за използване на системата  BluPen.
1.6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), DDoS, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.7. За да използване услугите на BluPenq, е необходимо да се запознаете с разпоредбите на тези Общи условия и задължително и безусловно да ги спазвате.
1.8. Приемането на настоящите Общи условия има сила на сключен Рамков договор. Договорните отношения влизат в сила след приемане на Общите условия от потребителя и създаване на потребителски акаунт от страна на BluPen.
1.9. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола.
1.10. Конкретните указания за техническото и софтуерно оборудване необходимо за достъп до и за нормалното използване на системата BluPen  се публикуват в съответните й Интернет страници.
1.11. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.
1.12. Въпреки че  BluPen  не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт файлове и данни, си запазваме правото за премахване, деактивиране или заместване без предупреждение на файлове и информация които по наша преценка :
1.12.1. Не съответстват на законовите разпоредби;
1.12.2. Не съответстват на изискванията на тези Общи условия;
1.12.3. Биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация;
1.12.4. Предизвикват или са в резултат на Злоумишлени действия.

2. Регистрация:

2.1. За да използва предоставяните от  BluPen  услуги, Титулярът следва предварително да се регистрира в системата.
2.2. Регистрацията бива първоначална и вторична.
2.2.1.  Първоначалната регистрация се отнася до първоначално регистриране в системата на юридически или физически лица.
2.2.1.1. Юридическите лица и Едноличните търговци могат да бъдат регистрирани в BluPen от физическо лице, което има право да ги представлява.
2.2.1.2.  Първоначалната регистрация може да се извърши чрез подаване на заявка до office@blupen.net  и подписването ѝ с електронен подпис. Електронния подпис трябва да е издаден на името на юридическото или физическото лице, което ще се регистрира, или на името на физическото лице, което има право да представлява лицето, което ще се регистрира. Във втория случай представителната власт следва да се докаже или с вписване в Търговския регистър или с нотариално заверено пълномощно.
2.2.2. Вторичната регистрация се извършва от вече регистриран в BluPen  потребител с адмнистраторски права.
2.2.2.1. Първоначално Регистрираният потребител има право да създава, определен от избрания абонаментен план в BluPen, неограничен брой потребители, които да оперират от името на вече регистрираното в BluPen  юридическо или физическо лице. В тези случаи Потребителят декларира съгласието на Титуляра, от чието име ще се оперира, както и наличието на надлежна представителна власт да предостави достъп за регистрация на третото лице, което да представлява Титуляра.
2.2.2.2. Първоначално регистрирания потребител има право да създава, определя и променя правата на регистрираните от него потребители, съобразно функционалността на BluPen.
2.2.2.3. Първоначално регистрирания потребител носи отговорност за предоставените на подчинените потребители права 
2.2.2.4. Първоначално регистрирания потребител носи отговорност за коректно въведените данни на подчинения потребител
2.2.2.5. Първоначално регистрирания потребител носи солидарна отговорност с подчинените потребители за извършените от тях действия в системата на  BluPen, както и за възникналите в резултат на това последствия.
2.2.2.6. Първоначално регистрирания потребител носи солидарна отговорност с подчинените потребители за извършените от тях злоумишлени действия, както и за възникналите в резултат на това последствия.
2.2.2.7. Условие за работа в BluPen  от страна на подчинения потребител, съобразно предоставените му правомощия, е приемането и безусловното спазване на настоящите Общи условия.
2.3. В процеса на регистрация задължително се предоставят пълни и верни данни относно самоличността на физическите лица  и относно представляваното юридическо лице.
2.4. В случай на промяна във вече регистрирани данни е необходимо те да се актуализират в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.
2.5. В случай на оттегляне на представителната власт от едно лице, новото физическо лице с представителна власт може да подаде искане до BluPen  за промяна на правата по регистрацията. С подаване на искането новия представител трябва да потвърди или отмени направените вторични регистрации. Промяната влиза в сила от момента на подаване на заявлението.
2.6. Регистрацията е възможна само един път.
2.7. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
2.8. При регистрацията трябва да се предостави e-mail, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в  BluPen. Чрез тези данни се индивидуализира потребителя и се създава първоначален администараторски профил за използване на предоставяните услуги. Посочения e-mail следва да е валиден, тъй като на него ще се получават служебни съобщения.
2.9. След деклариране на съгласие с Общите условия на посочения от Вас електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на акаунта. В случай на необходимост от валидиране на представляващото лице, данните за активиране на акаунта.ще бъдат изпратени след представянето на необходимите документи.
2.10. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата за достъп до BluPen; да не ги прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно BluPen  в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята потребителското име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

3.  Предоставяни услуги

3.1. BluPen  е счетоводен софтуер за управление на бизнес процеси, съобразен с текущите нормативни изисквания.
3.2. Потребителят може да преглежда, отпечатва и съхранява локално получените посредством системата BluPen  електронни документи, регистри и справки.
3.3. BluPen осигурява резервни копия на базите данни до две седмици от текущата дата.
3.4. BluPen  съхранява генерираните посредством системата електронни документи в потребителския профил на Потребителя за срок не по-кратък от 1 (една) година от датата на изтичане на последния валиден абонамент. След изтичане на абонамента потребителите имат достъп наличната информация без възможност да я редактират и да записват нови данни.
3.5. Потребителят следва да съхранява получените от него посредством системата BluPen  електронни документи, регистри и справки локално преди изтичане на срок от 1 (една) година от датата на изтичане на последния валиден абонамент, с оглед изпълняване на задълженията за съхраняване на данъчни и счетоводни документи съобразно изискванията действащото българско законодателство.
3.6. BluPen  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално използване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.
3.7. BluPen  се задължава да осигури криптирана връзка  за предаване и съответно получаване на електронни документи и информация.
3.8. След валидна регистрация, Потребителят има право да изберете един от предложените на  BluPen  платени и безплатни тарифни планове, след което ще можете да ползва достъпните услуги.
3.9. Цената на услугите, предлагани от BluPen  е определена във всеки един от посочените на страницата тарифни планове.
3.10. Услугите не са свързани с допълнителни разходи за потребителя.
3.11. Цените на отделните услуги, определени в сайта, са валидни до посочения срок.
3.12. BluPen  може да увеличава или ограничава едностенно обхвата на предоставяните услуги, включително и да променя техническата процедура, касаеща предоставянето на услуги чрез електронни канали за достъп. Тези действия се основават на промени в изискванията на действащото законодателство, съображения за сигурност или подобрения на съответния продукт / модул.
3.13. След изтичане на срока на платения тарифен план, може се удължи срока за ползване или да се ъпрейдне с друг.
3.14. По всяко време тарифният план може да се ъпгрейдне. Същият започва да действа веднага, след заплащане на съответната сума.
3.15. В случай, че достигнете / наближите времевия лимит на избрания от Вас план, в системата ще се визуализира съобщение за това, след което няма да можете да записвате, добавяте и актуализирате информация, преди да изберете план с по-големи лимити и не заплатите съответната сума.

4.  Допълнителни условия

4.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни посредством системата BluPen , при спазване на настоящите Общи условията и изискванията, определени за всеки отделен вид услуга. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе данните си за идентификация.
4.2. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, както и на идентификационните данни на физическото или юридическото лице, което представлява, предоставени при регистрацията.
4.3. С оглед сигурността при опазване данните на паролата Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.
4.4. BluPen  има право (но не и задължение) да записва в компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
4.5. BluPen  може да поставя в системата електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на BluPen , за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.
4.6. BluPen  си запазва правото при изпращане на уведомленията за получаване на електронни уведомления да поставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница такива електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.
4.7. BluPen  има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
4.8. Титуляр/собственик на данните, генерирани чрез BluPen, е лицето, заплатило за използване на софтуера, и разполагащо с фактура за абонамент на собствено име.
4.9. Легитимният представляващ на Титуляра на базата има право (в рамките на платения абонамент) да определя администратор на базата. При възникнала необходимост представляващият Титуляра може да изиска промяна на администратора на базата чрез подаване на заявление до office@blupen.net. В заявлението се предоставят доказателства за представителните пълномощия на заявителя. Заявлението не се обработва в случай на непокрити задължения във връзка с използването BluPen.

5.  Интелектуална собственост

5.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси в системата BluPen  (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на BluPen  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
5.2. Правото на достъп до системата BluPen  на Потребителя не включва правото да се използват или модифицират обекти на интелектуална собственост.
5.3. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин ресурсите, съдържащи се в системата BluPen .

6. Защита на личните данни 

6.1. С приемането на тези общи условия, Потребителя дава своето изрично и безусловно съгласие, BluPen  да обработва личните му данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.
6.2. С приемането на тези общи условия Потребителя декларира, че е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че е уведомен, че може да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на  BluPen , на адреса на офиса на BluPen , посочен в началото на тези общи условия, и дава своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, BluPen  да обработва предоставената от Потребителя информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения договор за ползване на услугите на  BluPen
6.3. BluPen  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай BluPen  има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
6.4. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакт.

7.  Ограничаване на отговорността /Disclaimer/

7.1. BluPen  не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
7.2. BluPen  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  BluPen .
7.3. BluPen  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация.
7.4. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в системата BluPen  електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези Интернет страници и ресурси.
7.5. BluPen  не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското име или парола за достъп от трето лице.
7.6. BluPen  не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от Вас.
7.7. BluPen  не носи отговорност за нормалното използване на системата и предоставяните посредством нея услуги, в случаите, когато Потребителят не използва указаните на съответните Интернет страници на BluPen  като необходими техническо и софтуерно оборудване и Интернет връзка.
7.8. BluPen т няма задължението и обективната възможност да проверява наличието на надлежна представителна власт на Потребителя в случаите по чл. 4, ал. 6 от настоящите Общи условия.
7.9. BluPen  няма задължението и обективната възможност да извършва наблюдение и да контролира дейността на Потребителя и и начина, по който той използва системата, нито да проверява съдържанието на електронните документи, съобщения и другите данни, които Потребителят изпраща посредством системата. BluPen  няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите.
7.10. BluPen не гарантира за достоверността, съдържанието и неговата пълнотата, на получаваните и генерираните посредством системата електронни документи и информация.
7.11. BluPen няма задължението и обективната възможност да контролира съответствието на съдържанието на изпращаните посредством системата електронни документи с изискванията на действащото законодателство.
7.12. С приемане на настоящите Общи условия, Титулярът декларира, че използването на системата BluPen ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че BluPen не отговоря за евентуално причинени на Титуляра или на представлявано от него юридическо или физическо лице, при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако същите са причинени от BluPen умишлено или при проявена груба небрежност.
7.13. BluPen не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством системата  BluPen .
7.14. BluPen не е страна по договор между Титуляра и неговите контрагенти и не носи отговорност за неосъществена доставка, доставка, неотговаряща на изискванията или в какъвто и да е друг случай на спор между Титуляра и неговите контрагенти.

8.   Обезщетения

8.1. При нарушаване на тези общи условия Потребителят дължи обезщетение на  BluPen за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.
8.2. При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на BluPen, Потребителят дължи на BluPen  неустойка в размер на 7 000 (седем хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава BluPen  от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
8.3. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

9.  Плащане

9.1. Платените услуги за потребителите на  BluPen са обозначени изрично и потребителите се уведомяват предварително за плащанията, които следва да извършат.
9.2. Потребителите се съгласяват, когато ползват платени услуги, да заплащат цената за ползването им преди да ги използват. При забава доставчикът има право да спре услугата и да прекрати договора.
9.3. BluPen приема плащане на стойността на услугата, съгласно избрания от Титуляра способ.

10.  Изменение на общите условия:

10.1. Титулярът има право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от BluPen   услуги и да прекратите договора.
10.2. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на  BluPen, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-сайта, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от BluPen. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.
10.3. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на www.blupen.net. Ако Титулярът не заяви изрично, че отхвърля промените чрез изпращане на съобщение до office@blupen.net, ще се счита, че Титулярът приема новите общи условия и ще ги спазва безусловно.За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко ползване на услугите, след тяхното обявяване на уеб-сайта на BluPen.
10.4. В случай че Титулярът заяви несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и BluPen  има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.
10.5. Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

11. Действие и прекратяване на договора

11.1. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия
11.2. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
11.2.1.1. преустановяване на дейността на BluPen или прекратяване поддържането на системата BluPen;
11.2.1.2. взаимно съгласие на страните;
11.2.1.3. в други предвидени в закона случаи.
11.3. Потребителя може да прекрати договора по всяко време, чрез изпращане на съобщение от легитимният представляващ на Титуляра до имейл office@blupen.net със съдържание „прекрати акаунта ми”. С извършването на тези действия акаунтът ще бъде прекратени и достъпът до него ще бъде преустановен.
11.4. В случай, че потребителите на BluPen не изпълнят някое от своите задължения по съгласно тези общи условия, BluPen може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.
11.5. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени, екипът на BluPen има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа до ползване на услугите.
11.6. Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до BluPen в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;
11.7. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
11.8. Всички договори с Потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското право.
11.9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Настоящите Общи условия са версия 2.00 /15 декември 2021