РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД
02-4114114

Пакети

BluPen играе роля в подпомагането на воденето на ежедневните търговски операции. Системата интуитивно, на база на заложени правила, използва веднъж въведената информация за да обезпечи в максимална степен нуждата от отчетност. Веднъж въведен един документ бива използван във всички възможни разрези, за да се елиминира нуждата от повторно въвеждане, което спестява време и редуцира операторските грешки.

Възможностите на BluPen са разделени на отделни пакети. Целта е да се даде на потребителя избор на функционалност, съобразно неговите нужди. Заложените справки и шаблони са стандартизирани, така че да отговарят в максимална степен на нуждите от информация на потребителите.

 • Издаване на фактури, дебитни и кредитни известия
 • Справки по издадени документи, контрагенти и артикули
 • Контрол на лицата извършили определен запис или корекция
 • Възможност за издаване на фактури на английски език и в чужда валута   
 • Отразяване плащане по фактури, гъвкаво разпределяне на получените суми
 • Следене на падежи и плащания по фактури
 • Въвеждане на разходи
 • Възможност за следена на разходи по предварително дефинирани обекти
 • Следене на банкови и касови наличности, предварително дефинирани
 • Следене салда на клиенти и доставчици
 • Работа с дълготрайни активи
 • Модул за отчитане на заеми
 • Пълна счетоводна функционалност
 • Изготвяне на отчети
Сметало
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
15.00 EUR
 • Издаване на фактури, дебитни и кредитни известия
 • Справки по издадени документи, контрагенти и артикули
 • Контрол на лицата извършили определен запис или корекция
 • Възможност за издаване на фактури на английски език и в чужда валута   
 • Отразяване плащане по фактури, гъвкаво разпределяне на получените суми
 • Следене на падежи и плащания по фактури
 • Въвеждане на разходи
 • Възможност за следена на разходи по предварително дефинирани обекти
 • Следене на банкови и касови наличности, предварително дефинирани
 • Следене салда на клиенти и доставчици
 • Работа с дълготрайни активи
 • Модул за отчитане на заеми
 • Пълна счетоводна функционалност
 • Изготвяне на отчети
 • Връка с касов парат /Регистрирано СУПТО/
Сметало + POS
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
25.00 EUR

Към Сметало са добавени следните функционалности

 • работа със склад
 • следене движението на стоки
 • складови справки
 • издаване на складови документи
Сметало склад
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
20.00 EUR

Към Сметало са добавени следните функционалности :

 • изготвяне на дневници и декларации по ЗДДС
 • Справки за състоянието и динамиката на дължимия / подлежащ на приспадане ДДС
 • автоматично издаване на протоколи при ВОД и други предвидени в ЗДДС случаи
Сметало +
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
25.00 EUR

Към Сметало+ са добавени следните функционалности

 • работа със склад
 • следене движението на стоки
 • складови справки
 • издаване на складови документи
Сметало PRO
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
30.00 EUR

Към Сметало PRO са добавени следните функционалности

 • Връка с касов парат /Регистрирано СУПТО/
Сметало PRO POS
Фактурник
Разплащания
Заеми
ДДС
Склад
СУПТО
Месечна цена
40.00 EUR