РЕГИСТРАЦИЯ
ВХОД
02-4114114

Какво е BluPen

Бизнес логиката, на която е изграден BluPen, помага да определим системата по-скоро като бизнес помощник за малки и средни фирми, отколкото като строго специализирана счетоводна система.

BluPen е единно бизнес решение, предназначено да поддържа и удовлетворява постоянно изискванията на малкия и среден бизнес.

Уеб базиран бизнес софтуер, даващ възможност да бъде обслужван в голяма степен от персонал без специализирани счетоводни умения. Целта e да се даде възможност на потребителите максимално опростено да въвеждат информация относно счетоводните си документи и да разполагат със справки в реално време.

Като краен резултат се генерират автоматично отчети, отговарящи на изискванията на няколко вида потребители, използвайки въведените в системата данни:

  • счетоводни отчети, базирани на приложими счетоводни стандарти
  • отчети и справки за организация и управление на бизнес процесите
  • данъчни отчети, съобразени с данъчното законодателство.

BluPen поставя ударението върху генерирането на отчети, съобразени с приложими правила, а не върху текущото счетоводство. Записването на счетоводните статии става на базата на алгоритми, които гарантират спазването на заложените правила и елиминират възможностите за пропуски.

BluPen e софтуерна бизнес система, работеща в единна информационна и комуникационна среда

Всички данни, отнасящи се към всяка регистрирана в системата операция, без допълнителни обработки намират незабавно отражение във всички свързани области и стават достъпни за всички оторизирани потребители.

BluPen е подходящ за малки и средни фирми,  които:

  • искат да оптимизират своята отчетност
  • искат да намалят разходите си за счетоводно обслужване
  • оперират в динамична бизнес среда и срещат необходимост да контролират своите разходи.